Movimiento Social – Brotsanbert

Desde Brotsanbert seguimos luchando cada día por un cambio en las políticas de drogas… ¿Te unes?

 

BROTSANBERT EN LA PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA NO DE LLEI DE CÀNNABIS A LES CORTS VALENCIANES.

Brotsanbert en presentación ley de cannabis cortes valencianas

BROTSANBERT EN LA PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA NO DE LLEI DE CÀNNABIS A LES CORTS VALENCIANES.

NOTA DE LES ENTITATS QUE HAN COL·LABORAT EN LA PRESENTACIÓ I REGISTRE DE LA PNLL CÀNNABIS CORTS VALENCIANES.

En el matí d'avui representants del Grup Parlamentari PODEM, COMPROMÍS i PSPV-PSOE a les Corts Valencianes, comptant amb el consens dels moviments socials entre els quals estan, FAC Levante, integrant de la CONFAC (Confederació Estatal de Federacions d'Associacions de cànnabis), el col·lectiu REMA (Xarxa estatal de Dones Antiprohibicionistes), THCS (Terapèutics Herbes Castelló) un grup de malalts que utilitzen el cànnabis amb finalitats mèdiques, Dionisio Solana Txeca i Javier Ramírez, en representació de CALCSICOVA (Coordinadora d'Entitats de VIH / Sida de la Comunitat Valenciana), tots ells comptant amb l'assessorament de l'Estudi jurídic Brotsanbert, presenten a les Corts una PNLL (proposició no de llei) sobre la regulació terapèutica de l'ús del cànnabis, la incidència dels Clubs Socials de cànnabis i l'autocultiu de cànnabis.

 

El text en qüestió està justificat sobretot en la idea de que el context internacional prohibicionista està canviant, a causa del fracàs absolut de les polítiques prohibicionistes i l'augment creixent d'una opinió pública cada vega més favorable a la regulació del consum de drogues, fets aquests que han portat a molts països a abandonar el consens prohibicionista internacional i a regular l'ús del cànnabis per a finalitats terapèutiques de forma generalitzada, i d'una forma no tan extensiva, però si ja amb certa incidència, per al seu ús lúdic. Aquesta tendència global fins i tot ha estat ratificada per les Nacions Unides, ja que no ha sancionat a cap dels Estats que han implementat aquestes noves polítiques de drogues.

 

En l'àmbit intern, es deixa constància el text de la PNL presentada de l'especial situació del model associatiu que porta funcionant a l'Estat Espanyol des de fa més de vint anys, el model dels CSC que havia estat ratificat pels Jutjats i Audiències Provincials durant tot aquest temps, precisament fins a finals del passat any 2.015, quan tres d'aquestes associacions de consumidors de cànnabis van ser condemnades després d'haver estat absoltes per les respectives audiències provincials, el que va suposar un canvi en la jurisprudència del Tribunal Suprem. Aquestes tres associacions van presentar recurs d'empara al Tribunal Constitucional, recursos que han estat admesos, sent especialment rellevant el cas de l'Associació Pannagh, ja que el seu recurs ha estat admés a més per l'especial rellevància social i econòmica del cas.

 

S'aposta a la PNLL presentada per un proveïment del cànnabis que assegure l'usuari unes vies d'accés lliure a la substància amb total seguretat jurídica, deixant marge tant per l'auto cultiu, com per proveir-se el mateix a través d'associacions, com a través de punts de venda controlats, però sobretot on prevalga per sobre de tot la llibertat dels usuaris. S'interessa aquesta regulació sobretot pel fet que tot i que l'auto cultiu de cànnabis no és delicte, hi ha sobre el mateix una gran inseguretat jurídica, ja que són moltes les ocasions en què han de ser els jutjats, després d'un procediment , els que constaten la innocència dels auto cultivadors i auto cultivadores.

 

Tota l'exposició d'arguments es concreta finalment amb la petició pels grups parlamentaris sol·licitants a les Corts Valencianes l'aprovació de la creació d'una comissió específica que estudie en l'àmbit tècnic-jurídic com garantir l'accés al cànnabis per als usuaris terapèutics respectant la llibertat d'elecció d'abastament i permetent garantir el seu consum amb un mínim de seguretat jurídica. Igualment la petició inclou que la comissió creada a l'efecte estudiï la funció que tenen els CSC en tasques com la reducció de riscos associats al consum i com a alternativa als problemes derivats de l'actual prohibició, així com a instar les mateixes des de les Corts perquè s'auto regulen mentre no hi haja normes expresses per a la seua activitat. L'última de les peticions està referida sobretot al fet que les Corts insten al Consell perquè aquest sol·licite al govern central perquè impulse i promoga els canvis legislatius necessaris que permeten l'accés als tractaments terapèutics i que atorguen un estatus legal a  auto cultiu personal.

BROTSANBERT EN LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSTA NO DE LEY DE CÁNNABIS A LES CORTS VALENCIANES. NOTA DE LAS ENTIDADES QUE HAN COLABORADO EN LA PRESENTACIÓN Y REGISTRO  DE LA PNL CÁNNABIS CORTS VALENCIANES.

En la mañana de hoy representantes del Grupo Parlamentario PODEMOS,  COMPROMÍS y PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, contando con el consenso de los movimientos sociales entre los que están, Levante FAC, integrante de la CONFAC (Confederación Estatal de Federaciones de Asociaciones de Cánnabis), el colectivo REMA (Red estatal de Mujeres Antiprohibicionistas),THCS (Terapéuticos Hierbas Castellón) un grupo de enfermos que usan el cánnabis con fines médicos, Dionisio Solana Checa y Javier Ramírez, en representación de CALCSICOVA (Coordinadora de Entidades de VIH/ Sida de la Comunidad Valenciana), todos ellos contando con el asesoramiento del Estudio Jurídico Brotsanbert, presentan en Les Corts una PNL (proposición no de ley) sobre la regulación terapéutica del uso del cánnabis, la incidencia de los Clubes Sociales de Cánnabis y el autocultivo de cánnabis.

 

                El texto en cuestión está justificado sobre todo en la idea de que el contexto internacional prohibicionista está cambiando, debido al fracaso absoluto de las políticas prohibicionistas y al aumento creciente de una opinión pública cada vez más favorable a la regulación del uso de drogas. Hechos estos que han llevado a muchos países a abandonar el consenso prohibicionista internacional y a regular el uso del cannabis para fines terapéuticos de forma generalizada. Y de una forma no tan extensiva, pero si ya con cierta incidencia, para su uso lúdico. Esta tendencia global incluso ha sido refrendada por Naciones Unidas, ya que en la reciente reunión de la UNGASS no ha sancionado a ninguno de los Estados que han implementado estas nuevas políticas de drogas.

 

                A nivel interno, se hace eco el texto de la PNL presentada, de la especial situación del modelo asociativo que lleva funcionando en el Estado Español desde hace más de veinte años. El modelo de los CSC que había sido refrendado por los Juzgados y audiencias provinciales durante todo este tiempo, precisamente hasta finales del pasado año 2.015, cuando tres de estas asociaciones de consumidores de cánnabis fueron condenadas después de haber sido absueltas por las respectivas Audiencias Provinciales, lo que supuso un cambio en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Estas tres asaciones presentaron Recurso de Amparo al Tribunal Constitucional. Recursos que han sido admitidos a trámite, siendo especialmente relevante el caso de la Asociación Pannagh, ya que su recurso ha sido admitido además por la especial relevancia social y económica del caso.

 

                Se apuesta en la PNL presentada por un abastecimiento del cánnabis que asegure al usuario unas vías de acceso libre a la sustancia con total seguridad jurídica, dejando margen tanto para el autocultivo, como para proveerse el mismo a través de asociaciones, como a través de puntos de venta controlados. Pero sobre todo, donde prime por encima de todo la libertad del usuario. Se interesa esta regulación sobre todo por el hecho de que aunque el autocultivo de cánnabis no es delito, existe sobre el mismo una gran inseguridad jurídica, ya que son muchas las ocasiones en las que tienen que ser los juzgados, después de un procedimiento, los que constaten la inocencia de los autocultivadores y autocultivadoras.

 

                Todo lo expuesto se concreta finalmente con la petición por los grupos parlamentarios solicitantes a LesCorts Valencianes para la aprobación de la creación de una comisión específica que  estudie a nivel técnico-jurídico como garantizar el acceso al cánnabis para los usuarios terapéuticos: respetando la libertad de elección de abastecimiento y permitiendo garantizar su consumo con un mínimo de seguridad jurídica. Igualmente la petición incluye que la comisión creada al efecto estudie la función que tienen los CSC en tareas como la reducción de riesgos asociados al consumo y como alternativa a los problemas derivados de la actual prohibición, así como a instar a las mismas desde Les Corts para que se autorregulen mientras no existan normas expresas para su actividad. La última de las peticiones está referida sobre todo a que Les Corts insten al Consell para que a su vez estos soliciten al gobierno central a que impulse y promueva los cambios legislativos necesarios que permitan el acceso a los tratamientos terapéuticos y que otorguen un estatus legal al autocultivo personal.

Despacho Brostanbert
perea.pinoso@gmail.com
Sin comentarios

Dejar un comentario